Dobrý večer!
utorok 6. decembra 2022

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Naši otcovia svätý Amfilochios (394), ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätá veľkomučenica Katarína (305-313). A svätý veľkomučeník Merkúr (1238)

sviatok má Svt. Nikolaj (Mikuláš), archiep. Myr Likyjských, divotvorca; svt. Maxim Kyjevský
ZAJTRA sviatok má Svt. Ambrož, ep. milánský; prep. Antonij Sijský; prep. Nil Stolbenský

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

51. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na piatok druhého týždňa Veľkého pôstu
O jednomyseľnosti, láske a o tom, aby sme statočne zvládali námahu, ktorú vyžadujú cnosti a takto dosiahli Nebeské kráľovstvo.


Otcovia, bratia! Radujem sa, ja maličký, vidiac Váš pokojný stav a prospievanie. Najmä v jednomyseľnosti a láske, ktorú medzi sebou máte a tiež kvôli trpezlivosti, s akou prežívate obdobie pôstu. Robíte tak kvôli spáse Vašich duší a kvôli blahej nádeji na večný život. Pretože zo všetkých cností nie je nič viac, ako pokoj a jednomyseľnosť medzi spoločenstvom bratov. Toto je plod zdržanlivosti. Kde sa ukáže a objaví zdržanlivosť, tam každý druh zla mizne. Tak aj medzi Vami zmizol neporiadok, nečinnosť, odvrávanie, klebety, neposlušnosť, pýcha a každé iné zlo. Tým z Vás, bratia, ktorí ste poctiví a dôkladní, nech bude známe, že nielen sebe prinášate úžitok, ale aj druhým bratom, ktorých dobrým príkladom povzbudzujete k dobru. Za to dostanete od Boha veľkú odplatu. A tí, ktorí pohoršujú, zapríčiňujú či najtvrdšie muky za to, že sú zlým príkladom. Tí, ktorí slovom a skutkom povzbudzujú bratov k božským cnostiam, sú Božími druhmi, priateľmi anjelov a dedičmi požehnania. Ó, kiežby ste sa vždy nachádzali v takomto chvályhodnom stave a prebývaní. A tak, nech nikdy neprestáva a neslabne Božia láska v nás, pretože Christos hovorí: „Budeš milovať Hospodina, Boha tvojho, z celej svojej duši, z celého svojho srdca a celou svojou mysľou.“ (Lk 10, 27) Keď takto niekto ľúbi Boha, ten sa nikdy nenasýti Jeho lásky. Neunavuje sa, nie je lenivý, no ešte viac prikladá horlivosť k horlivosti, usilovnosťou v sebe zapaľuje plameň usilovnosti, buduje a necháva rásť vo svojom srdci cnosti. Prospieva, prichádza od sily k duchovnej sile a to neustále a vždy.
Či nevidíte, ako sa svetskí ľudia dňom i nocou namáhajú kvôli dočasným veciam a takto sú vystavení rôznemu strádaniu? Či nevidíte, že tu, pred nami, stavitelia lode pracujú každým dňom, namáhajú sa a nemajú pokoj? Prečo je to tak a aká je príčina toho? Je to kvôli tomu, aby získali nejaké prostriedky na zaopatrenie seba a svojich domácich. A či my; kvôli získaniu večného bohatstva, nebeského kráľovstva, kvôli potešeniu sa večnou blaženosťou, kvôli zbaveniu sa nekonečného a večného mučenia; neprinesieme námahu a strádanie so všetkou radosťou a úsilím? Áno, bratia. Naozaj, keď príde čas, tak za lásku a meno Christa prelejeme aj samotnú našu krv. Tak Vás prosím, stojme statočne, radujme sa s nádejou, ťažkosti pretrpme. Pretrvávajúc v modlitbe, spievaní duchovných piesní a čítaní. Aby sa pomocou toho všetkého naša myseľ sústredila v Bohu a v sebe. Aby tak bola zbavená neužitočných myšlienok, ktoré sú príčinou každého zlého diela. Avšak, dôkladnosť a práca, od tohto ochraňujú našu myseľ.
Nadovšetko sa starajme o poslušnosť. Nech si každý plní bez reptania a s Božou bázňou svoju službu. Nech sa naše diela konajú dôstojne, bez zmätkov a zbožne. Zamilujme si spokojnosť nášho brata, majme úsilie ku všetkému užitočnému a k tomu, čo napomáha spáse našich duší. Okrem toho, modlime sa ešte za svojich bratov, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach a vykonávajú svoju službu, aby ich Boh ochránil. Kvôli nim sa trápim a trpím bôľ, pretože nevidím, ako žijú. Pomodlite sa aj za moju maličkosť, aby mojim ústam bolo dané slovo úžitku. Aby som žil pravý a pravoslávny život a aby sa pomocou Vašej lásky aj mne najmenšiemu, dostalo spáse duši pri našom Pánovi, Isusovi Christovi, Ktorému patrí sláva a moc, spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, navždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/51.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document