Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

67. poučenie prepodobného Feodora Studitu
Na svätú a veľkú stredu
O Christových spasiteľných strastiach, pokore a vytrvalosti


Otcovia, bratia! Tento deň je svätý a poklony hodný. Týmto dňom sa začína sväté strádanie Hospodina nášho Isusa Christa, ktoré vytrpel za spasenie sveta. Tak, ako o tom predpovedal prorok Dávid v druhom žalme, hovoriac: „Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému.“ (Ž 2, 1-2) Lebo zasadli bezbožní starší židovského národa a vytvorili podlý plán – usmrtiť nášho Christa a Boha. A Judáš, ľstivý učeník, sa zriekol učiteľa, ľstivým a zradným bozkom Ho vydal Židom. Nepriateľom a vrahom, ktorí spútajúc Vládcu sveta, predviedli a postavili Ho pred súd, vypytujúc a vypočúvajúc Ho. No On odpovedal s veľkou pokorou. Keď však odpovedal - strašné je to čo i len počúvať - jeden z predstavených sluhov Ho udrel po tvári, hovoriac: „Ako to odpovedáš veľkňazovi?“ No On to svojou nekonečnou trpezlivosťou zniesol, hovoriac: „Ak Som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo Ma biješ?“ (Jn 18, 23) Potom sa od bezbožníkov podrobuje rúhaniu, urážaniu, hanobeniu, opľúvaniu, zauškovaniu, bitke a nakoniec vystupuje na Kríž. Dokonca, ani vtedy sa na vrahov nehnevá, ale modlí sa za nich, hovoriac: „Otče, odpusť im tento hriech, lebo nevedia, čo činia.“ (Lk 23, 34) Tá všetka zloba, ktorú na Ňom spáchali ich nenasýtila, ba ešte k nej pridali: napojili Ho žlčou a octom, potom už Nesmrteľný zomiera. No ani tým všetkým nevyhasol ich hnev a zúrivosť, ktorú mali proti Nemu; kopijou Mu ešte prebodli bok.
Hľa, Christovo strádanie, o ktorom sme si v krátkosti povedali. Kto to vníma celou dušou, ten sa nikdy nehnevá, nenechá sa zviesť, nepýši sa, nezávidí a neprechováva nepriateľstvo voči svojmu bratovi. Netúži po sláve, no pokoruje sa a je skrúšený. Považuje sa za hlinu a popol. Túži sa stať spoluúčastníkom Christových utrpení a snaží sa zomrieť za Christa, aby sa nasýtil slávy Jeho vzkriesenia. Majme, bratia, aj my odvahu, lebo len niekoľkí sa stali a stávajú sa spoluúčastníkmi Vládcových utrpení. Vidíte, kde sa nachádzame? Nenachádzame sa vo vyhnanstve a prenasledovaní za vyznávanie pravoslávnej viery? A neboli sme pred tým všetkým vo väzení? Netiekla vaša krv od množstva bitky? Neskončili mučenícky za Hospodina niektorí z našich bratov? Teda, chválime sa tým Hospodinovi za takéto dary. Tak, ako pred smrťou netreba chváliť nikoho; pre ľudskú náklonnosť k hriechu a pre slová premúdreho Šalamúna, pretože nevieme, čo bude ráno; tak vás veľmi prosím, stojte tvrdo a neochvejne. Evanjeliovou vierou jednodušne a jednomyseľne znášajte strádanie, nebojte sa hrozieb nepriateľov viery a neprekážajte každému blahému dielu. Naopak, ako Boží služobníci, vždy buďte prichystaní na každé dobré dielo – na poslušnosť, pokoru, nebojácnosť, na vytrvalosť. „Musíte byť vytrvalí“ (Žid. 10, 36), aby ste splnili Božiu vôľu a dosiahli večný život. Nepotrvá dlho a Hospodin príde utíšiť a osláviť namáhajúcich sa a znášajúcich ťažkosti za Jeho sväté meno. A nebude meškať. Prečo sa zaťažujeme pokušeniami a súžením; a každodenne neznášame žiaľ za Jeho lásku? Apoštol hovorí: ak za Jeho meno umrieme, budeme s Ním žiť večne: ak znášame utrpenie, budeme s Ním kraľovať v nebesiach, ak Ho zaprieme, aj On zaprie nás, ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť (2 Tim 2, 11-13).
Predstavme si, bratia, akú veľkú radosť budú mať svätí, keď uvidia nášho Pána Isusa Christa, prichádzajúceho z nebies s množstvom svätých anjelov a nebeských mocností. V nevysloviteľnej radosti ich zavolajú a ovenčia, aby s Ním boli na večné veky. Aký zármutok a hanbu okúsia tí, ktorí nepočúvali Evanjelium a prehliadali Jeho sväté prikázania? Takí budú, spolu s diablom a jeho démonmi, odsúdení na večné muky! A tak stále o tom, ba ešte o viacerom, premýšľajme. Očisťujme si, pokiaľ tu ešte žijeme, dušu a osvecujme ju slzami pokánia od každej nečistoty a poškvrny tela a ducha. V Božej bázni dokonajme posvätenie (2 Kor 7, 1), snažiac sa o Bohumilé skutky, nenávidiac akúkoľvek poškvrnu a usilovne sa snažiac o každú cnosť. Majme navzájom bratskú lásku, preukazujme si navzájom úctu a ďalej všetko, čo doporučuje Apoštol (Flp 2, 3). Čo sa týka (modlitebného) pravidla; nebuďme nedbanliví a leniví, no neochabujte v horlivosti, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi, v nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, vytrvalo prebývajúci v modlitbe (Rim 12, 11-12). Aby sme v takejto čistote a cnostnom živote oslavovali prichádzajúcu Paschu a stali sa účastníkmi večných bláh, pri našom Pánovi, Isusovi Christovi, Ktorému patrí sláva a moc, spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždy, až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/67.html

Preklad: Redakčná rada internetového portálu (RRIP)Untitled Document