Dobré ráno!
nedeľa 14. apríla 2024
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Naša prepodobná matka Mária Egyptská
ZAJTRA sviatok má Náš prepodobný otec Títus Divotvorca

sviatok má Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež
ZAJTRA sviatok má Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Pred Roždestvom Christovým.
O narodení nášho Spasiteľa Isusa Christa a o statočnom prekonávaní námahy v našom asketickom živote
40 . poučenie prepodobného Feodora (Teodora) Studitu (+ 826)

Otcovia, bratia! Hľa, celému svetu sa priblížilo Božie zjavenie a deň radosti je pred dverami. Veľká radosť pre svet, akej ešte nebolo od začiatku sveta, lebo prišiel k nám Boží Syn. Nie ako v dávnych časoch, keď sa našim otcom zjavil v znameniach a predobrazoch, ale ako predpovedali proroci, prišiel cez narodenie z Panny a zjavil sa nám osobne. Vo všetkých pokoleniach nie je nič vyššie a spasiteľnejšie ako toto tajomstvo; nič zázračnejšie zo všetkých zázrakov, ktoré Boh urobil od stvorenia sveta. Preto anjeli radostne zvestovali o tomto tajomstve, nebeská hviezda ohlásila na zemi Nebeského Kráľa, preto aj pastieri sa ponáhľali, aby uvideli radostne zvestované Dieťa, aj mágovia sa mu poklonili s kráľovskými darmi, aj anjeli spievali, že Oslavovaný na výsostiach sa zjavil s pokojom na zemi. Aj apoštol svedčí o Ňom hovoriac: On je náš pokoj, zjednocujúci anjelov a ľudí, dva stavy v jeden, krížom nastolil pokoj, (sám) Sebou usmrtil nepriateľstvo (Ef 2, 14 a nasl.). Želali si to vidieť proroci a spravodliví, ale nevideli, videli len vierou. A my sme videli a naše ruky sa dotýkali, ako je napísané o Slove života a život sa nám zjavil (1 Jn, 1, 1-2) a my sme prijali synovstvo. Čím odplatíme Hospodinovi za všetko čo nám dáva? Na čo o niekoľko rokov odpovedal svätý Dávid tak: Prijmem čašu spásy a meno Hospodinovo privolám (Ž 115, 3-4).
A tak sa budeme, bratia, radovať, že aj my sme mohli odplatiť Hospodinovi za všetko čo nám dáva. Aká je to odplata? Mníšsky život, ktorý sme si zamilovali a sľuby, ktoré sme vyznali, čo je aj zjavné mučeníctvo. Chválime sa teda nádejou na Božiu slávu. Toto sviatkovanie nebude u nás jeden deň, ale počas celého života. Tí, ktorí sú v náručí telesných vášní nemôžu sviatkovať (oslavovať), hoci si myslia, že sviatkujú. Nemajú slobodu, stali sa otrokmi vášní a predanými pod hriech. Každý, kto pácha hriech je otrok hriechu. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn (Jn 8, 34-35). A tak, ako sme sa mohli nazvať Božími synmi podľa blahodate, tak navždy ostaneme v dome Otca – nášho Boha, pokiaľ pri dobrom začiatku budeme tvrdo stáť až do konca. Takým spôsobom, posilňovaní Svätým Duchom, sa budeme ešte viac namáhať v našom asketickom živote. Jeden druhého budeme povzbudzovať k dokonalej láske a k dobrým skutkom, k poslušnosti, pokore, krotkosti a ku každému dobru, ktoré nám prospieva. Nebuďme nedbanliví v úsilí, ale posilňujme sa ešte viac a viac. Tým viac, čím bližšie vidíme prichádzajúci deň; lebo sa blíži veľký a svetlý deň Hospodinov, v ktorý sa zjaví Sudca celého sveta a zjaví sa vo veľkej sláve, v ktorej sa zjavil apoštolom v čase Svojho Božského preobrazenia. Všetko Svoje stvorenie privedie na súd a každému dá podľa jeho skutkov. Kiežby sme aj my so všetkými svätými uvideli nášho Vládcu – Isusa Christa, nášho Boha. Kiežby na nás pozrel svojou svetlou tvárou a prijal nás do nebeského kráľovstva pre Svoju blahodať a ľudomilnosť; lebo Jemu patrí sláva, česť a poklona spolu s Otcom a Svätým Duchom, teraz, vždy až na veky vekov. Amiň.

Zdroj: http://orthlib.ru/Feodor_Studit/40.html
Upravil: Redakčná rada internetového portálu Bratstva (RRIP) 
Online 1