Dobrý veľmi neskorý večer!
nedeľa 16. januára 2022
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Pror. Malachiáš; mč. Gordij, mučeníčka Irína; sv. Pavla, panna
ZAJTRA sviatok má Zbor 70-tich apoštolov; Dionýsios Areopagitský; prep. Theoktist (Bohuslav)

sviatok má Uctenie okov ap. Petra; sprav. Maksim, jerej Totemský (1650)
ZAJTRA sviatok má Prep. Antonij Veľký; sv. císar Theodosij Veliký

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sväté tajiny
(krátko a všeobecne z učenia pravoslávnej Cirkvi)Svätá Pravoslávna Cirkev dáva človeku obrovské dary – sväté tajiny. Ak chceme hovoriť o tajomnom živote Cirkvi, musíme najprv vysvetliť zmysel pojmu „tajina“. V byzantskej teológii sú tajiny často označované ako „mystériá“. Nie je to z toho dôvodu, že sa zdôrazňovala ich nepochopiteľná, či mystická povaha, ale aby sa poukázalo na skutočnosť, že je ich v podstate nemožné obsiahnuť akýmikoľvek definíciami. Pojem „tajina“ (gr. mystírion) v plnom zmysle slova vyjadruje teologický zmysel pôvodného pojmu. Poukazuje na hlboké a tajomné dimenzie posvätného aktu a do určitej miery odkrýva tajomnú duchovnú realitu, ale na druhej strane ju aj skrýva.

Východné bohoslovie nikdy nespájalo pojem tajina s počtom sedem, lebo to nie je pôvodná tradícia Cirkvi. V Cirkvi každý, aj ten najjednoduchší posvätný úkon je sv. tajinou.

Sväté tajiny prekonávajú fyzické a časopriestorové obmedzenia, napriek tomu, že by nás pri tom pohltili do niektorej oblasti, ktorá nemá vzťah s týmto svetom. Sväté tajiny sú predovšetkým prostriedky k obnoveniu spoločenstva medzi ľuďmi a Bohom. Nie sú to nejaké kúzelné prostriedky, ktoré automaticky približujú človeka k Bohu, ale ponúkajú mu možnosť obnoviť spoločenstvo v širšom význame. Tak, ako nás obnovuje Christos, tak nás obnovujú tajiny. Sú bránou návratu. Sv. Nikolaos Kabasilas píše o tajinách: „Sú cestou, ktorú pre nás postavil sám Christos, dvere, ktoré otvoril... Tým, že znova prechádza týmito dverami a kráča po tejto ceste, znova sa vracia do sveta“. Sv. tajiny sú viditeľnými znakmi neviditeľnej blahodate. Aby človek mohol pristúpiť k nestvorenej blahodati Ducha, musí použiť stvorené prostriedky, akými sú tajiny. Tajiny Cirkvi nie sú symbolmi nejakej reality. Naopak, sú vstupom do reality. Tu Kabasilas opäť píše: „Cirkev sa v tajinách nenachádza symbolicky, ale rovnakým spôsobom, ako sa nachádzajú údy v srdci, ako vetvy v koreňoch a ako hovoril Hospodin, ako výhonky z viniča.“ Najväčšou tragédiou bola zámena chápania symbolu a reality. Aj v Eucharistii sa reálne stretávame s Christom, nie len symbolicky. Sväté tajiny a človek:

Aby boli sväté tajiny efektívne, človek musí s nimi spolupracovať. Sv. Nikolaos Kabasilas o tom píše: „Môžeme povedať, že existujú dva spôsoby, ako pôsobí blahodať v drahocenných daroch (tajinách), po prvé – spôsobom, ako sú posvätené a po druhé – ako nás blahodať skrze nich posväcuje. Prvý spôsob a účinkovanie blahodate nemôžu byť ovplyvnené žiadnym ľudským zlom... ale druhý spôsob a účinkovanie si od nás vyžaduje určité úsilie. Preto to môže byť prekazené našou vlastnou ľahostajnosťou. Lebo blahodať nás posväcuje skrze dary (tajiny), pokiaľ nás nájde pripravených a naklonených k posväteniu. Pokiaľ nás ale toto posvätenie nájde nepripravených, nielenže nám neprináša žiadny úžitok, ale môže nás to naviac vážne poškodiť.“ Každý, kto pristupuje k svätým tajinám pozorne a s náležitou prípravou, pocíti vo svojej duši premenu, ktorú spôsobí dotyk Božej blahodate. Vtedy sa v duši človeka začína rozhárať oheň viery a naplňuje sa pocitom zmierenia s Bohom a svojimi blížnymi. Hriech sa vytráca a prestáva zmätok a nesústredenosť pocitov. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Chodenie do chrámu sa stáva liekom na mnohé choroby, pre tých, ktorí nimi trpia, ktorí sú chorí duchovne.“ Dnes je takýchto ľudí množstvo! Tento svätý otec ďalej hovorí: „Chrám je duchovnou nemocnicou.“ Tu sa nemyslí budova ako taká, ale budova, chrám, v ktorej sa zhromažďuje Cirkev, teda veriaci národ, Boží ľud, ktorý tvorí Telo Christovo. Svätý Ján Zlatoústy ešte pokračuje a dodáva: „Cirkev je nemocnica a ten, kto tu prichádza, prijíma vhodné lieky a uzdravuje sa“. A týmito liekmi pre človeka sú sv. tajiny. Na obnovení človeka obzvlášť silno pôsobí božia blahodať, ktorú dostáva vo svätých tajinách. Tajina, ktorá zduchovňuje materiálny prostriedok, zjednocuje človeka s Bohom a pomáha mu pri duchovnej obnove. Čím viac človek využíva plnosť Christovej milosti, tým má viac darov a tým hojnejšie sa na neho vylievajú bohoľudské sily Cirkvi. To všetko sa deje prostredníctvom svätých tajín, ktoré sú predovšetkým prostriedky k obnoveniu spoločenstva medzi ľuďmi a Bohom.

zdroj: RRIPUntitled Document