Pekné dopoludnie!
nedeľa 1. októbra 2023
Konečne je už nedeľa!!

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Náš prepodobný otec Euménios Divotvorca, gortynský biskup (7. stor.)
ZAJTRA sviatok má Svätí mučeníci Trofim, Savvátios a Dorymedont (276)

sviatok má Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec (556)
ZAJTRA sviatok má Svätý jeromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína (304)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Sväté tajiny
(krátko a všeobecne z učenia pravoslávnej Cirkvi)Svätá Pravoslávna Cirkev dáva človeku obrovské dary – sväté tajiny. Ak chceme hovoriť o tajomnom živote Cirkvi, musíme najprv vysvetliť zmysel pojmu „tajina“. V byzantskej teológii sú tajiny často označované ako „mystériá“. Nie je to z toho dôvodu, že sa zdôrazňovala ich nepochopiteľná, či mystická povaha, ale aby sa poukázalo na skutočnosť, že je ich v podstate nemožné obsiahnuť akýmikoľvek definíciami. Pojem „tajina“ (gr. mystírion) v plnom zmysle slova vyjadruje teologický zmysel pôvodného pojmu. Poukazuje na hlboké a tajomné dimenzie posvätného aktu a do určitej miery odkrýva tajomnú duchovnú realitu, ale na druhej strane ju aj skrýva.

Východné bohoslovie nikdy nespájalo pojem tajina s počtom sedem, lebo to nie je pôvodná tradícia Cirkvi. V Cirkvi každý, aj ten najjednoduchší posvätný úkon je sv. tajinou.

Sväté tajiny prekonávajú fyzické a časopriestorové obmedzenia, napriek tomu, že by nás pri tom pohltili do niektorej oblasti, ktorá nemá vzťah s týmto svetom. Sväté tajiny sú predovšetkým prostriedky k obnoveniu spoločenstva medzi ľuďmi a Bohom. Nie sú to nejaké kúzelné prostriedky, ktoré automaticky približujú človeka k Bohu, ale ponúkajú mu možnosť obnoviť spoločenstvo v širšom význame. Tak, ako nás obnovuje Christos, tak nás obnovujú tajiny. Sú bránou návratu. Sv. Nikolaos Kabasilas píše o tajinách: „Sú cestou, ktorú pre nás postavil sám Christos, dvere, ktoré otvoril... Tým, že znova prechádza týmito dverami a kráča po tejto ceste, znova sa vracia do sveta“. Sv. tajiny sú viditeľnými znakmi neviditeľnej blahodate. Aby človek mohol pristúpiť k nestvorenej blahodati Ducha, musí použiť stvorené prostriedky, akými sú tajiny. Tajiny Cirkvi nie sú symbolmi nejakej reality. Naopak, sú vstupom do reality. Tu Kabasilas opäť píše: „Cirkev sa v tajinách nenachádza symbolicky, ale rovnakým spôsobom, ako sa nachádzajú údy v srdci, ako vetvy v koreňoch a ako hovoril Hospodin, ako výhonky z viniča.“ Najväčšou tragédiou bola zámena chápania symbolu a reality. Aj v Eucharistii sa reálne stretávame s Christom, nie len symbolicky. Sväté tajiny a človek:

Aby boli sväté tajiny efektívne, človek musí s nimi spolupracovať. Sv. Nikolaos Kabasilas o tom píše: „Môžeme povedať, že existujú dva spôsoby, ako pôsobí blahodať v drahocenných daroch (tajinách), po prvé – spôsobom, ako sú posvätené a po druhé – ako nás blahodať skrze nich posväcuje. Prvý spôsob a účinkovanie blahodate nemôžu byť ovplyvnené žiadnym ľudským zlom... ale druhý spôsob a účinkovanie si od nás vyžaduje určité úsilie. Preto to môže byť prekazené našou vlastnou ľahostajnosťou. Lebo blahodať nás posväcuje skrze dary (tajiny), pokiaľ nás nájde pripravených a naklonených k posväteniu. Pokiaľ nás ale toto posvätenie nájde nepripravených, nielenže nám neprináša žiadny úžitok, ale môže nás to naviac vážne poškodiť.“ Každý, kto pristupuje k svätým tajinám pozorne a s náležitou prípravou, pocíti vo svojej duši premenu, ktorú spôsobí dotyk Božej blahodate. Vtedy sa v duši človeka začína rozhárať oheň viery a naplňuje sa pocitom zmierenia s Bohom a svojimi blížnymi. Hriech sa vytráca a prestáva zmätok a nesústredenosť pocitov. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Chodenie do chrámu sa stáva liekom na mnohé choroby, pre tých, ktorí nimi trpia, ktorí sú chorí duchovne.“ Dnes je takýchto ľudí množstvo! Tento svätý otec ďalej hovorí: „Chrám je duchovnou nemocnicou.“ Tu sa nemyslí budova ako taká, ale budova, chrám, v ktorej sa zhromažďuje Cirkev, teda veriaci národ, Boží ľud, ktorý tvorí Telo Christovo. Svätý Ján Zlatoústy ešte pokračuje a dodáva: „Cirkev je nemocnica a ten, kto tu prichádza, prijíma vhodné lieky a uzdravuje sa“. A týmito liekmi pre človeka sú sv. tajiny. Na obnovení človeka obzvlášť silno pôsobí božia blahodať, ktorú dostáva vo svätých tajinách. Tajina, ktorá zduchovňuje materiálny prostriedok, zjednocuje človeka s Bohom a pomáha mu pri duchovnej obnove. Čím viac človek využíva plnosť Christovej milosti, tým má viac darov a tým hojnejšie sa na neho vylievajú bohoľudské sily Cirkvi. To všetko sa deje prostredníctvom svätých tajín, ktoré sú predovšetkým prostriedky k obnoveniu spoločenstva medzi ľuďmi a Bohom.

zdroj: RRIPUntitled Document