Pekné popoludnie!
štvrtok 20. júna 2024

Stiahnuť mp3!
kalendár juliánsky gregoriánsky

sviatok má Jeromučeník Teodot Ankyrský (303)
ZAJTRA sviatok má Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

sviatok má Svätý jeromučeník Metod (321), patarský biskup
ZAJTRA sviatok má Svätý mučeník Julián Tarzský (305). Nájdenie moščí prepodobného Maxima Gréka (1996)

Archívna verzia stránky. Môže obsahovat' neaktuálne informácie!!!


aktuálna verzia stránky TU
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------
späť

Veľký (strastný) štvrtokNa bohoslužbách tohto dňa spomíname na štyri veľmi vážne udalosti zo života Christa Spasiteľa. Tajnú večeru, no ktorej Hospodin ustanovil novozákonnú tajinu svätej Eucharistie. Pripomíname si aj to, ako Spasiteľ na znak hlbokej pokory a lásky umyl nohy svojím učeníkom. Ďalšou z rezonujúcich tém Veľkého štvrtku je Isusova modlitba v Getsemanskej záhrade. A napokon si pripomíname aj to, ako Judáš predal Isusa Christa na muky a smrť!Evanjelium od Lukáša 22, 1-39
1 Približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou.
2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Isusa zahubili; lebo sa báli ľudu.
3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z dvanástich;
4 ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im Ho vydá.
5 Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze.
6 A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im Ho bez prítomnosti ľudu.
7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.
8 Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli.
9 Oni Mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili?
10 Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,
11 a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi?
12 A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí (už) prichystanú; tam (ho) pripravte.
13 Išli teda a našli, ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka.
14 Keď prišla hodina, posadil sa a dvanásti apoštolovia s Ním.
15 Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr, ako by som trpel;
16 lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom.
17 Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a deľte sa medzi sebou;
18 lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vínneho kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie.
19 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku.
20 A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
21 Ale, hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole.
22 Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý Ho zrádza!
23 A oni sa začali medzi sebou dohadovať, kto z nich by sa chystal toto urobiť.
24 Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší.
25 On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami.
26 Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.
27 Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži,
28 vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne.
29 Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo,
30 aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských.
31 Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu;
32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.
33 On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť.
34 (Isus) mu riekol: Hovorím ti, Peter: dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.
35 Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom!
36 Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech (si ho) vezme, a podobne kapsu; a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč;
37 lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne.
38 Oni však povedali: Pozri, Pane, dva meče (sú) tu. Riekol im: To stačí!
39 Potom vyšiel a poberal sa podľa obyčaje na Olivový vrch; nasledovali Ho aj učeníci.

Zdroj: pripravil čtec Alexander Haluška
2. máj 2013

 
Online 1